FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

गाउँपालिाको संचित कोष खाता परिवर्तन सम्वन्धमा ।

जगन्नाथ गाउँपालिकाको संचित कोष खाता परिवर्तन भएको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: