FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना सम्वन्धि सूचना ।।।

यस जगन्नाथ गाउँपालिकाको लागि ५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्न तपशिल बमोजिमको स्वास्थ्य कर्मचारीहरु करार सेवामा नियुक्त गर्नपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: